مرور برچسب

حرم امام حسین

مشهورترین آرامگاه ها در جهان

آرامگاه ماسولوس آرامگاه ماسولوس  یک مقبره ای است که در هالیکارناسوس برای پادشاه ماسولوس، حکمران امپراتوری فارس ساخته شده است. این ساختار به عنوان یک افتخار بزرگ در زیبایی شناسی در نظر گرفته شده و از طرف دیگر Antipater of…