مرور برچسب

حزب رستاخیز

هدف و جریان ایجاد حزب رستاخیز

داریوش همایون از اعضای برجسته حزب می گوید هدف، ایجاد فضای باز سیاسی و مشارکت مردم در امور بود: اصل تشکیل حزب رستاخیز از شکست نظام دو حزبی برخاست که به بن بست رسیده بود. حزب ایران نوین صرفا یک ماشین سیاسی بود و کسانی که می خواستند به