مرور برچسب

حضرت محمد(ص)

زمانه بعد از حضرت رسول(ص)؛ آغازی برای باطن نبوت

دین باید وجه الهی داشته باشد و دارای جنبه‌یی باشد که از آن به جنبه «ید الحقی» تعبیر می‌کنند، یعنی آن طرفی که طرف خ داست، اصلا بدون خداوند معنایی نخواهد داشت. جنبه یدالحقی را «ولایت» می‌گویند و دینی که جنبه یدالحقی نداشته باشد،