مرور برچسب

حکومت هرمز دوم

آشنایی با هرمز دوم ساسانی

پس از نرسه، هرمزد دوم ساسانی هشتمین شاه این سلسله بود که بر تخت نشست. هرمز دوم، همچنین که با نام هرمز پارسا نیز شناخته می‌شود، پسر و جانشین هرمز یکم بود. فردوسی او را اورمزد نرسی نامیده است. مدت شاهی را برخی 7 یا به قول فردوسی 9 سال نوشته…