مرور برچسب

خدایان آشوری

کشف حکاکی‌هایی از خدایان آشوری مربوط به حدوداً سه‌هزارسال پیش در جنوب شرق ترکیه

در ترکیه کشفی غیرمنتظره باعث آشکار شدن حکاکی‌هایی شده است که زمانی بخشی از مجموعه‌ای مربوط به عصر آهن بوده است. این محوطه در زیر خانه‌ای در جنوب شرق ترکیه قرار دارد.  در ژورنال Antiquity طبق توصیفات منتشر شده، صحنه حکاکی شده، حداقل شش خدا

الهه آشوریان، ایشتار آربلا

ایشتار آربلا  Ištar of Arbela پادشاهان آشوری از این الهه استمداد می‌کردند، تا به‌وسیلۀ غیب‌گویی خود، قبل از تصمیمات سیاسی و نظامی مهم به آن‌ها هشدار دهد. قرینۀ ستاره‌ای او ممکن است شعرای یمانی باشد که آن را ستارۀ ناهید در طی افول خود…

خدایان آشوری

آشوریها ، هم خدایانی را که در بابل مورد ستایش بود می پرستیدند فقط آشور خدای انحصاری آنها محسوب می شد ودر میان سایر خدایان ، خدایان جنگ مانند ایشتار رب النوع آشور و آربل و نینورتا و شولمان اهمیت بیشتری داشتند. برای مشاهده این مطلب…