مرور برچسب

خدایان آشوری

الهه آشوریان، ایشتار آربلا

ایشتار آربلا  Ištar of Arbelaپادشاهان آشوری از این الهه استمداد می‌کردند، تا به‌وسیلۀ غیب‌گویی خود، قبل از تصمیمات سیاسی و نظامی مهم به آن‌ها هشدار دهد. قرینۀ ستاره‌ای او ممکن است شعرای یمانی باشد که آن را ستارۀ ناهید در طی افول خود…

خدایان آشوری

آشوریها ، هم خدایانی را که در بابل مورد ستایش بود می پرستیدند فقط آشور خدای انحصاری آنها محسوب می شد ودر میان سایر خدایان ، خدایان جنگ مانند ایشتار رب النوع آشور و آربل و نینورتا و شولمان اهمیت بیشتری داشتند.برای مشاهده این مطلب…