مرور برچسب

خدایان بین النهرین باستان

۳ خدای برجسته بین النهرین باستان!

مردم بین النهرین بسیار مذهبی بودند و کاتبان آنها بیش از صد خدا و الهه را در کتیبه ها ثبت کردند. نام خدایان بین النهرین در تمدن های مختلف متفاوت بود ولی نقش آنها یکی بود. به طور مثال خدای خورشید برای سومری ها، اتو بود و برای آکدها، شاماش…