مرور برچسب

خدای عربستان

ستاره صبح ، آشتارا

آشتارا / آتار/ Aštar/ Attar در اوگاریتی ttr ,خدای سامی غربی. او جنبه مذکر ناهید به‌عنوان ستارۀ صبح بود در جنوب عربستان او را می‌پرستیدند که در آنجا، دو جنبۀ ستارۀ صبح و غروب یکی شده بود. در سوریه، او را پسر اشتارت Aštart می‌نامیدند. این…