مرور برچسب

خلفای عباسی

رابطه سامانیان با خلفای عباسی

خاندان سامانی از دهقانان ناحیه‌ی ماوراء‌النهر بودند. شروع قدرت‌گیری آنها را می‌توان از آغاز قرن چهارم هجری با ارسال منشور خلافت از سوی مأمون برای آنها دانست. بعد از آن نیز نصر بن احمد با منشور خلیفه توانست حکومت خود را بنیان‌گذاری…