مرور برچسب

دارویل

کشف راز مرموز سازه استون هنج و ارتباط آن با مصر باستان

نشان می‌دهد تحقیقات جدید که طراحی استون‌ هنج (Stonehenge)، بنای سنگی معروف ماقبل تاریخ در بریتانیا، ممکن است از مصر باستان الهام گرفته شده باشد. محققان در دهه‌های طولانی بر این باور بودند که چیدمان این سنگ‌ها برای مشخص کردن فصول طراحی شده