مرور برچسب

دستمزد

دستمزد خاندان قاجاری چقدر بود؟

پرداخت حقوق همواره از دغدغه‌های مهم حاکمان ایران بوده است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد ریشه مسئله پرداخت حقوق به دوره قاجار برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شد و به تبع آن، کارکنان دولت چندبرابر شدند و بدین ترتیب شمار

دستمزد در دوران هخامنشیان

چکیده گل نبشته‌های تخت جمشید یکی از منابع ارزشمند در شناخت فرهنگ ایران در عصر هخامنشیان به شمار می‌روند. این الواح از آنجا که برای عموم نگاشته نشده‌اند، از نظر استناد پذیری تاریخی بسی ارزشمندند. یکی از مسائلی که در این گل نبشته‌ها یا به…