مرور برچسب

دوران ابا قاخان

اباقا خان دومین پادشاه از سلسله ایلخانان که بود؟

بیوگرافی اباقا خانایلخان ایلخاناناباقا سوار بر اسب؛ در کنار او پسرش ارغون که فرزند خود غازان را در زیر چتری به بغل گرفته‌است؛ از کتاب رشیدالدین فضل‌الله همدانی، اوایل سده چهاردهم.دومین ایلخان ایران…