مرور برچسب

دوران باســتان

تاریخچـه حجـاب در دوران باســتان چگونه بود؟

تاریخچه حجاب در دوران باستان : نقش برجسته ها و مجسمه های دوران باستان نشان می دهد که پوشش سر و موها پیشینه ی تاریخی دارد. مورخان میگویند پوشش سر (یا همان روسری) در میان زنان با درجه ی بالای اجتماعی بیشتر دیده شده است. در مقابل کنیزان،…