مرور برچسب

دوران صفویه و قاجار

حکایت ریش گذاشتن ایرانیان در دوران صفویه و قاجار

اعتمادالسلطنه در خاطرات خود می نویسد: «در زمان ناصرالدین شاه گروهی از روحانیون از شاه تقاضا کردند که مردها ریش بگذارند و زنها کفش پاشنه نخواب نپوشند»(بنگرید به روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه…ص۹۵۰)تاریخ ریش در ایران فراز و نشیبهای…