مرور برچسب

دوره قاجار،

کار عجیب «فتحعلی قاجار» پیش‌ از امضای «ترکمانچای»

۱ آبان سال ۱۲۱۳ شمسی، «فتحعلی شاه قاجار» درگذشت. دوره سلطنت وی طولانی بود و کارهای بسیاری انجام داد که بدترین آنها جداکردن ارمنستان و گرجستان و آذربایجان و ایالت‌های داغستان و نخجوان از ایران بود!