مرور برچسب

دولت ایوبیان

 شکل گیری دولت ایوبیان

مهمترین نگرانی‌های صلاح الدین پس از الغای حکومت فاطمی در مرز عبارت بوده از:۱.  رهایی از سلطه اتابکان زنگی و گسترش قلمرو به طرف سوریه.۲. مبارزه با قیام های شیعی و مدعیان فاطمی.۳. فتح بیت المقدس و اخراج صلیبی ها از سوریه.عمده…