مرور برچسب

دولت فروغی

چرا با به روی کار آمدن دولت فروغی ایران دچار قحطی شد؟

دولت محمدعلی فروغی از همان روزهای نخستین روی کار آمدنش با کمبود مواد غذایی به‌ویژه گندم در تمام نقاط کشور روبـه‌رو بـود. اشـغال کشـور نقـش مـوثری در کـاهش درآمدهای دولت از برخی استان‌ها داشـته اسـت. دو سـوم مالیـات کشـور از پـنج اسـتان…

سیاست اقتصادی دولت فروغی پس از اشغال ایران چگونه بود؟

سوم شهریورماه ۱۳۲۰ اندک زمانی پس از اشغال ایران از سوی متفقین، محمدعلی فروغی، سیاستمدار شاخص مامور تشکیل کابینه شد. دولت فروغی در کشاکش جنگ جهانی دوم و بحران سیاسی و مالی کشور راه‌اندازی شد. این دولت سیاست ارزی متناسب با وضعیت بحرانی را در…