مرور برچسب

دکتر زرین کوب

چکیده کتاب تاریخ در ترازو/دکتر زرین کوب

مطلب حاضر، چکیده ای از کتاب مشهور «تاریخ در ترازو»، اثر دکتر عبدالحسین زریک کوب می باشد تاریخ در ترازو 1ـ   فایده ی تاریخ – لذت یا شناخت ؟ از فوایدی که قدما برای تاریخ بیان کرده اند می توان به  الف : آشنایی با ادیان و عقاید…

سقوط مادها و طلوع هخامنشی‌ها

غرور و استبداد در اواخر کار آسیتاگ، او را برخلاف طبیعت خویش به جنگجویی هم سوق داد. در واقع تا وقتی که بختنصر داماد وی بر بابل فرمان می‌راند وی به وسوسة تجاوز به قلمرو بابل و تسخیر حران هم که تعلّق به بابل داشت در خاطر او راه پیدا کرد.…

روحانیان فاسد و سرنوشت شومِ ساسانیان | دکتر زرین کوب

این ضربتی بود که عرب وارد آورد و مدت دو قرنِ دراز، کشوری آباد و آراسته را عرضه دردناکترین طوفان حوادث کرد. ... با این همه، دولت ساسانی بر رغم شکوه و عظمت ظاهری که داشت، به سختی روی به پستی و پریشانی میرفت. در پایان سلطنت نوشیروان،…