مرور برچسب

دیدیوس جولیانوس

روش های پیش بینی آینده در روم باستان

هنر کسب دانش از آینده یا راهنمایی از طریق ابزارهای ماوراء طبیعی - بخش مهمی از زندگی، دین و تاریخ رومیان بود. در واقع، سیسرو نویسنده رومی به ما می گوید که رومولوس، یکی از بنیانگذاران افسانه ای روم، یک آگوری ماهر (کشیش مسئول پیشگویی) بود.