مرور برچسب

دین آسی

اَتسَگ دین

یک دین وابسته به قومیت آسی‌ها (بنگرید افسانه‌های آسی) است