تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

دین مزدکی

ظهور مزدک در شاهنامه فردوسی

ظهور مزدكبیامد یكى مرد، مزدك بنامسخنگوى با دانش و راءى و كامگرانمایه مردى و دانش فروشقباد دلاور بدو داد گوشبنزد جهاندار دستور گشتنگهبان آن گنج و گنجور…

میستى سیزم (عرفان)

Rufuse M. Jones «میستى سیزم»، در كاربرد محاوره اى عمومى، كلمه اى است با دلالت بسیار نامتعیّن. در این اواخر میستى سیزم را به عنوان معادل دو واژه آلمانى، كه ویژگى هاى متفاوت دارند،به كار مى بردند: براى (Mystizismus)، كه خود بر سه چیز اطلاق مى…