مرور برچسب

دیوان سومری

گالاها چه کسانی بودند؟

گالاها/ Galla/ _دیوان سومری در جهان فرودین گالاها در فرود اینانا و روایات مرگ دوموزی ظاهر شده و در آنجا، موجودات بی رحم نامیده می‌شوند و آنان هیچ یک از وابستگی ها و عادات موجودات زنده را ندارند و می خواهند اطمینان داشته باشید که…