گالاها چه کسانی بودند؟

گالاها/ Galla/ _دیوان سومری در جهان فرودین   گالاها در فرود اینانا و روایات مرگ دوموزی ظاهر شده و در آنجا، موجودات بی رحم نامیده می‌شوند و آنان هیچ یک...