مرور برچسب

راه آهن ایران

اولین راه آهن ایران را رضا شاه نساخت!

اولین ریل راه آهن ایران بین بندرانزلی و پیربازار نیز ساخته شده بود که ۱۲ کیلومتر آن تا اواسط دوره پهلوی اول فعال بود. ماجرای ساخت نخستین راه آهن ایران را در ادامه بخوانید. بیشتر ما گمان می‌کنیم که نخستین راه آهن ایران در