مرور برچسب

رسول الله (ص)

پیامبری با شیوه مهربانی و مدارا با مردم

مردم‌داری، بخشش و کمک و احترام به مردم در شیوه پیامبری رسول الله(ص)، محورهایی هستند که در این گزارش از بیان و قلم استاد سروش محلاتی، دکتر دینانی و دکتر دلشاد طرح شده اند. فرمود من پیامبر نفرین و لعنت نیستم من پیامبر رحمتم