مرور برچسب

رنو۱۹۰۰نفت سوز

این شاه قاجاری، آخرین پادشاهی بود که در خاک ایران درگذشت

  ۱۲ دی سال ۱۲۸۵ شمسی، «مظفرالدین قاجار» درگذشت؛ پیش از آن کارهای جالب و تاریخی انجام داد و تا حدی میان مردم محبوب شد و آخرین پادشاه ایران شد که در ایران درگذشت! مظفرالدین کلاً شاه جالبی بود در میان قاجارها. از کودکی بدنی ضعیف و