مرور برچسب

رهبر انقلاب مکزیک

آشنایی با پانچو بی‌یا، رهبر بزرگ انقلاب مکزیک

«خوسه دوروتئو آرانگو آرامبولا» معروف به پانچو بی‌یا یکی از رهبران بزرگ انقلاب مکزیک بود. قبل از انقلاب، او یک راهزن و یاغی بود ولی برای مقابله با دولت دیکتاتوری دیاس با ارتش فدرال وارد نبرد شد. این نبردها دیاس را مجبور به فرار از مکزیک