مرور برچسب

روابط ایران و عثمانی

روابط ایران و عثمانی در دوره قاجار

 پیشینه روابط ایران و عثمانی تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی پیشینه ای طولانی دارد و آغاز آن در اوایل سده نهم هجری، یعنی یک سده قبل از تاسیس سلسله صفویه، باز می گردد. در اواخر سده نهم - ۸۵۷ ق/ ۱۴۵۳ م - سلطان محمد فاتح، امپراتوری عثمانی،…