مرور برچسب

روابط خارجی ایران و شام

روابط خارجی ایران و شام در دوره خوارزمشاهیان چگونه بود؟

دولت خوارزمشاهی در یک منطقه محدود در خوارزم شکل گرفت و به‌عنوان قدرت محلی مطرح شد. بنابراین نیاز داشت که در مرحله اول استقلال سیاسی خود را به دست آورد و دوم آنکه به‌عنوان وارث سلجوقیان امتیازاتی که سایر قدرت‌های ایران در دوره‌های…