مرور برچسب

رودلف فرانتس هوس

رودلف فرانتس هوس؛ جنایتکار مبتذل

شخصیت اصلی رمانِ «مرگ کسب‌وکار من است» است؛ اما چنان‌که شاملو در مقدمه رمان می‌گوید، او «دقیقا کسی جز رودلف فرانتس هوس» ۱ فرمانده اردوگاه آشوویتس نیست.در سلسله‌مراتب حزب نازی، رودلف هوس، گمارده آدولف آیشمن، ازجمله فرومایگان شَر…