مرور برچسب

رودهای مقدس

رودهای مقدس/ Ravers ,deified/

رودها به‌عنوان منبع آب، اساس حاصلخیزی را در آب و هوای خشک تشکیل می‌دهند. (_ رود نیل و گنگ Ganges ، بر اماپوترا Bramaputra و مانند آن‌ها). از دوران  بسیار کهن آن‌ها را مقدس به شمار می‌آوردند. در متون ابلا، رودهایی محلی با صفت خداوندی ذکر…