مرور برچسب

روزبه

مورّخان و نویسندگان تاریخ ساسانیان در نخستین سده های اسلامی-بخش اول

       -بخش اول الف )ابوعلی مسکویه ملقب به ابن مسکویه رازی :      احمدبن محمدبن یعقوب الخازن الرازی، که به ابن مسکُویه نامیده اند از جهت درستی، امانت داری علمی و روایی، فضل و فراست در تاریخ ثبت است و به همین روی در نزد عضدالدوله…