مرور برچسب

روزنامه

روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات:شماره۲۷:سه شنبه۱۸دی۱۳۲۴، این‌طور که پیش…

روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات: این‌طور که کارها پیش می‌رود، برای ماها لازم است که برای تطبیق نمودن خودمان بر اوضاع در ترکی هم قدری کار بکنیم و اگر حقیقتا ترکی آذربایجانی خود را معمول بکنند نه ترکی قفقازی، تهیه نمودن