مرور برچسب

روز مادر

تاریخ روز مادر

تاریخ روز مادر چه کسی می تواند والا بودن مقام مادر را زیر سوال ببرد؟ از دیرباز در تمامی سرزمین ها، مادران به پاس بخشیدن حیات به بشریت و پرورش کودکان از نطفگی تا بزرگسالی مورد احترام بوده اند. این احترام را در فرهنگ بومی خود نیز می توانیم…