مرور برچسب

زمان اشکانیان

اشکانیان چه هنری داشتند؟

اشکانیان یکی از امپراطوری های بزرگ ایرانی بودند که سالها بر کشور ایران حکومت کردند.هنر اشکانیان یک هنر ایرانی است که در زمان خود بر مناطق مجاورش از لحاظ فرهنگی تاثیرات بسیاری گذاشت وگذاشته.در بین عناصر موجود در هنر اشکانی، می توان عناصر…