مرور برچسب

زمان شاهنشاه

ابوالحسن ابتهاج برای پذیرش ریاست بانک ملی چه شروطی را تعیین کرد؟

پس از فوت محمدعلی فرزین در سال ۱۳۲۱ علا به وزارت دربار منصوب شد و قوام‌السلطنه ریاست بانک ملی را به ابوالحسن ابتهاج تکلیف می‌کند، ابوالحسن ابتهاج تحت ۴ شرط و دو بندی که تعیین می‌کند این سمت را می‌پذیرد؛ در انتها قوام‌السلطنه تمام شروط…