مرور برچسب

زنان قدرتمند قاجار

زنان قدرتمند در اندرونی قاجار

مونس‌الدوله در کنار روایت از زنان قجر که در اندرونی در سکوت و تنهایی زندگی می‌کردند، از زنانی برایمان می‌گوید که تمام زندگی‌ آنها نشان از قدرت و تأثیرگذاریشان حتی در تاریخ ایران دارد.چهل و پنج روز فرمانروایی ایران یکی از این زنان…