مرور برچسب

زنان یونانی

زنان یونانی در عصر باستان

آشنایی با زندگی زنان یونان باستان مانند بسیاری از زمینه های تاریخ باستان، ما فقط می توانیم از مطالب محدود موجود در مورد جایگاه زنان در یونان باستانی نتیجه گیری کنیم. بیشتر شواهد متون ادبی هستند، از مردانی که طبیعتاً نمی دانستند زندگی به

از برگ درخت انجیر تا شلیته و تنبان (زیرجامه)

داستان زیرجامه به اندازه‌ی تاریخ تمدن قدمت دارد. زیرجامه نزدیک‌ترین جامه به پوست تن و از برخی لحاظ برانگیزاننده‌ی خواهش تن است و با این حال در برخی موارد نفرت‌انگیز می‌تواند باشد. در سخن امروز به اتفاق به چگونگی تحول زیرجامه در غرب و در…

پس از اسکندر مقدونی چه گذشت؟

مبارزه یونان و مقدونیه در راه كسب قدرت همان طور كه اندیشه دنیا را به گروهها، افراد، و اشیاء تقسیم می كند، مورخان نیز گذشته را به ادوار، سالها و حوادث منقسم می نمایند. ولی تاریخ ، مانند طبیعت ، تنها تداوم را در میان تغییر می شناسد:…