مرور برچسب

زندگینامه احمدشاه

زندگینامه احمدشاه آخرین شاه قاجار

احمدشاه, آخرین شاه قاجار از تبعید تا مرگ 11 آبان 1304 روزی بود که احمد شاه، آخرین پادشاه قاجار بعد از خلع از حکومت در 9 آبان همان سال برای آخرین بار ایران را نه برای تفریح بلکه برای تبعید به مقصد اروپا ترک کرد. هر چند که وی نه اولین…