مرور برچسب

زندگینامه سارابلاکاس

زندگینامه سارابلاکاس از سرداران خسرو پرویز در زمان ساسانیان

سارابلاکاس یکی از سرداران ایرانی در زمان خسرو پرویز بود. زمانی که ارتش ایران در مدت حدود 20 سال تمام منتصرفات بیزانس را در نوردید. دربار روم که دیگر امیدی به پیروزی نداشتند هراکلیوس فرمانده ارتش روم در آفریقا را به امپراتوری روم…