مرور برچسب

سقوط شوروی

ظهور و افول شوروی، بزرگترین کشور تاریخ

چیزی که حاکمیت متوجه آن نبود این موضوع بود که حتی نیروهای امنیتی و نظامی هم جزو مردم بودند و آنها نیز با همان مشکلات مردم مواجه بودند و سر به زنگاه آنها دیگر حاضر نبودند از حکومتی که از آنها فاصله گرفته و سیاستمداران فاسد دفاع کنند. 26