مرور برچسب

سلطان محمد خدابنده صفویه

سلطان محمد خدابنده صفویه که بود؟

سلطان محمد میرزا در سال ۹۳۸ ه.ق چشم به جهان گشود وی فرزند ارشد شاه تهماسب بود که شش سالگی به سمت نایب السلطنه خراسان منصوب گردید وبه جهت صغر سنی محمد خان شرف الدین اوغلی ، للگی او را برعهده گرفت . محمد میرزا تا پایان سال ۹۸۰ ه.ق در مقام…