مرور برچسب

سمونیدس

زنان یونانی در عصر باستان

آشنایی با زندگی زنان یونان باستان مانند بسیاری از زمینه های تاریخ باستان، ما فقط می توانیم از مطالب محدود موجود در مورد جایگاه زنان در یونان باستانی نتیجه گیری کنیم. بیشتر شواهد متون ادبی هستند، از مردانی که طبیعتاً نمی دانستند زندگی به