مرور برچسب

سنگ نگاری

ویدئوی سنگ نگاره لاخ مزار

کهن ترین آثار تاریخی در جهان سنگ نگاره‌ها هستند. این هنر بستری برای شکل گیری حروف رمزی ، تبادل پیام، زبان و ... بوده است. در کشور ما تعداد زیادی سنگ نگاره وجود دارد. یکی از این سنگ نگاره‌ها سنگ نگاره لاخ مزار است که در شهرستان بیرجند واقع…