مرور برچسب

سومین شاه افشار

ابراهیم شاه افشار

ابراهیم شاه افشار، فرزند ابراهیم خان، برادر نادرشاه، متولد ۱۱۶۲ بود.وی پس از برادر خود عادلشاه مدتی بر مناطقی از قلمرو افشاریه حکومت كرد.