مرور برچسب

سیاستمدار ایران

آیا می دانید حاضرجواب‌ترین سیاستمدار ایران که بود؟

سید حسن طباطبایی زواره (مدرس) از مجلس دوم نمایندگی خود را شروع کرد و از بزرگان و تاثیرگذاران تاریخ معاصر است. دوره او همزمان با برهه مهمی از تاریخ ایران بود. قاجاریه در حال انقراض و پهلوی تاسیس شده بود. شجاعت و تاثیرگذاری مدرس در…