مرور برچسب

سیدجمال الدین اسدآبادی

جریان انقلاب”پهلوی دوم” را به یک مرد تنها تبدیل کرده است.

پهلوی دوم در شرایط عادی و هنگامی که اوضاع بر وفق مراد است  میتواند قدرت نمایی کندکاری که از هر کسی ساخته است، اما هنگام بروز خطر و بحران، اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و به تنهایی قادر به اتخاذ تصمیم نیست. در سال های آخر سلطنت تقریبا…