مرور برچسب

سیستم شصتگانی

در لوح ۳۷۰۰ ساله بابلی از رابطه فیثاغورس هزار سال قبل از خود او استفاده شده است

جدیدا لوح گلی از زمان بابلیان کشف شده است که نمایش می‌دهد ریاضی‌دانی بابلی توانسته است در ۳۷۰۰ سال پیش از هندسه کاربردی استفاده کند. این لوح گلی می‌تواند یکی از قدیمی‌ترین مثال کشف شده از هندسه کاربردی باشد.در لوح Si.427 به نظر می‌رسد…