مرور برچسب

سیسمونی

تاریخچه استفاده از شیشه شیر و پستانک برای بچه ها

همیشه مرور تاریخ برای ما پندآموز و جذاب بوده است . اینکه بدانیم بر گذشتگانمان چه روزگاری گذشته و آنها چگونه امور روزمره خود را انجام می داده اند جالب خواهد بود و همچنین اینکه بدانیم وسایلی که امروزه بصورت عادی از آنها استفاده می کنیم از دل…