مرور برچسب

شائوشگا

شائوشگا، الهه آناتولیایی

شائوشگا / šaušga/ _ الهۀ آناتولیایی با اصل و منشأ هوریانی در نوشته‌های هیتیایی نام او معمولاً به‌صورت ایشتار لیل Ištar Lil (« ایشتار دشت») نوشته می‌شود. این الهه معادل هوریانی ایشتار نینوا بود. مرکز پرستش او جنوب آناتولی و شمال سوریه…

خدایان هوریانی / Hurrian gods/

هوریانی ها قومی بودند که به یک زبان شمال شرقی قفقاز سخن می‌گفتند و به تاریخ و تمدن‌های خاورمیانۀ باستانی کمک های قابل‌توجهی کردند. آن‌ها احتمالاً، در شمال بین‌النهرین تا مدتی در هزارۀ سوم پیش از میلاد، سکونت اختیار کردند و در طی هزارۀ دوم و…