مرور برچسب

شام هات

حماسۀ گیل گمش

حماسۀ گیل گمش /The Gilgamesh Epic/ _(_ تصویر ۳۷) این حماسه به‌صورتی که در ترجمه‌های جدید عرضه شده است مرکب از چندین منبع است. مفصل ترین متن حدود هزار و پانصد سطر تجدید چاپ گونه ای موسوم به نینوایی از کتابخانه آشور بانی پال است و به دوازده…