مرور برچسب

شاهرود

منطقه حفاظت شده توران

منطقه حفاظت شده توران در سال 1351 طی اولین مصوبه شورای عالی محیط زیست در مورد پارک ملی توران این منطقه به یک منطقه حفاظت شده تبدیل شد. سپس طبق مصوبه 75 شورای عالی حفاظت محیط زیست در سال 1355 تقسیم منطقه توران به دو بخش منطقه حفاظت شده و…